Armi Nurminen is a sculptor who’s main material is tree. Mostly Nurminen’s sculptures consists different materials and are mixed media. Her latest works of art are structures made of small plywood pieces. Nurminen is keen on humanity. In humanity fascinating is human’s relationship to world around and human as itself. Human is so diverse, complex and unknown even for itself. “Content to my sculptures comes from world situation, literature and also popular culture. I am inspired by art history and so called eternal themes. Lived life around absorbs through me and gets physical, three dimensional form”. Nurminen’s sculptures are abstract expressionism, but not to forget figurative entirely. Emotion is important starting point to her artworks and most of the time it is best captured through expressive expression. Latest sculptures made from plywood are structures of human even those resemble real buildings. Armi Nurminen is known for her underwater sculpture Fishnest (Kalakoto) in Dalskär island shore in Turku archipelago and other top sculpture is memorial of Finland’s national poet Johan Ludvig Runeberg and his writer wife Fredrika. Nurminen is keen on art in living surrounds so she is fascinated about public art and site-specific art.
Armi Nurminen on kuvanveistäjä, jonka pääasiallinen materiaali on puu. Useimmiten Nurminen tekee teokset erilaisin yhdistelmätekniikoin hyödyntäen eri materiaaleja. Hänen viimeisimmät teokset ovat pienistä vanerin palasista koottuja rakennelmia. Nurmista kiinnostaa ihmisyys. Ihmisyydessä kiinnostavaa on ihmisen suhde ympäröivään maailmaan sekä ihminen itsessään. Ihminen on niin moninainen, monimutkainen ja tuntematon jopa itselleen. "Sisällöt teoksiini tulevat maailman tilasta, kirjallisuudesta ja populaarikulttuuristakin. Olen kiinnostunut taidehistoriasta ja niin sanotuista ikuisista teemoista. Koettu elämä ympärillä suodattuu lävitseni ja saa fyysisen, kolmiulotteisen muodon". Nurmisen teokset ovat abstraktin ekspressiivisiä, mutta esittävyyttäkin löytyy. Tunne on tärkeä lähtökohta teoksiin ja monesti tunteen tavoittaa parhaiten ekspressiivisellä ilmaisulla. Viimeisimmät vanerista tehdyt teokset ovat rakennelmia ihmisestä vaikka ne ulkomuodoltaan muistuttavatkin rakennuksia. Armi Nurmisen saavutuksiin kuuluu vedenalainen betoninen Kalakoto -veistos Dalskärin saaren edustalla sekä Fredrika ja Johan Ludvig Runebergin pronssinen muistomerkkiteos Paraisilla. Nurminen on kiinnostunut taiteesta elävässä ympäristössä, joten häntä kiinnostaa julkinen taide sekä paikkasidonnainen taide.